مجموعه: معماری و شهرسازی
تعداد زير مجموعه ها: 25
Screenshot_2020-11-18_Urban_Research_Practiceمعماری و شهرسازی
زير مجموعه: 25
فایل ها: 0
زير مجموعه‌ها:
ace0ACE architecture, city and environment
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Italian_Journal_of_Planning_Practice1Italian Journal of Planning Practice
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Prostor_znanstveni_asopis_za_arhitekturu_i_urbanizam2Prostor
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Proyecto_Progreso_Arquitectura3Proyecto, Progreso, Arquitectura
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Journal_of_the_Faculty_of_Architecture_-_Volume_37_-_No_14METU Journal of the Faculty of Architecture
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Urban_Planning_Peer-Reviewed_Open_Access_Journal_Cogitatio_Press5Urban Planning
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-01_Urbani_izziv6Urbani izziv (Urban Challenge)
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

urbe7Urbe Revista Brasileira de Gestão Urbana
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_Dearq_8Dearq - Revistas Uniandes - Universidad de los Andes
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_Tom_XLVII_2019_TEKA_KOMISJI_URBANISTYKI_I_ARCHITEKTURY_oddzia_PAN_w_KRAKOWIE9Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_Archives10VLC arquitectura. Research Journal
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_Archives--11Iconarp International Journal of Architecture and Planning
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_The_New_ARCH12New ARCH-International Journal of Contemporary Architecture
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_TeMA_-_Journal_of_Land_Use_Mobility_and_Environment13TeMA - Journal of Land Use, Mobility and Environment
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

footpr14Footprint
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_A_Z_ITU_Journal_of_Faculty_of_Architecture15AZ ITU Journal of Faculty of Architecture
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

jdbe16Journal of Design and Built Environment
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-10-02_Archives_Spatium17Spatium
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-09-30_Land_Use_Policy18Land Use Policy
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-09-30_Sustainable_Cities_and_Society19Sustainable Cities and Society
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-11-18_List_of_issues_Planning_Perspectives20Planning Perspectives
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0
Screenshot_2020-11-18_Journal_of_the_American_Planning_Association21Journal of the American Planning Association
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-11-18_Journal_of_Urban_Design22Journal of Urban Design
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

Screenshot_2020-11-18_Urban_Research_Practice23Urban Research & Practice
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

tpr-124Town Planning Review
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0