مجموعه: Shock and Vibration
تعداد زير مجموعه ها: 1
Capture-7-6254398Shock and Vibration
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال :
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

Image

- گروه : عمران

- زیرگروه : مهندسی زلزله

- منتشر کننده :

HINDAWI LTD , ADAM HOUSE, 3RD FLR, 1 FITZROY SQ, LONDON, ENGLAND, W1T 5HF

- کشور : مصر

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  1.298  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank