مجموعه: Organization, technology & management in construction
تعداد زير مجموعه ها: 1
Screenshot_2020-10-02_Organization_technology_management_in_construction_an_international_journalOrganization, technology & management in construction
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال :
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

Organization, technology & management in construction

Image

- گروه : عمران

- زیر گروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

SCIENDO , BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811

- کشور : لهستان

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

  Emerging Sources Citation Index


 

IF (ایمپکت فاکتور) :  -

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________