مجموعه: Lean Construction Journal
تعداد زير مجموعه ها: 1
Screenshot_2020-10-02_2020_Issue_-_Lean_Construction_InstituteLean Construction Journal
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

Image

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

Lean Construction Institute

- کشور : ایالات متحده

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
__________________________________

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
__________________________________

SCImago Journal & Country Rank