مجموعه: Journal of Sound and Vibration
تعداد زير مجموعه ها: 1
X0022460XJournal of Sound and Vibration
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال :
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : مهندسی زلزله

- منتشر کننده :

Elsevier BV

Image

- کشور : ایالات متحده

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

  Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  3.429    (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank