مجموعه: Journal of Intelligent Materials Systems and Structures
تعداد زير مجموعه ها: 5
jima_31_20.coverJournal of Intelligent Materials Systems and Structures
زير مجموعه: 5
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال- 1045-389X :
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

SAGE Publications Inc.

- کشور : بریتانیا

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  2.585  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

 

مقالات : 

2019 - Journal of Intelligent Materials Systems and Structures
زير مجموعه: 0
فایل ها: 26