مجموعه: Automation in Construction
تعداد زير مجموعه ها: 6
download_1-autoAutomation in Construction
زير مجموعه: 6
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : سازه و ساخت و ساز

- منتشر کننده :

Elsevier BV

Image

- کشور : هلند

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  5.669  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank

 

مقالات : 

2020 - Automation in Construction
زير مجموعه: 0
فایل ها: 11
2019 - Automation in Construction
زير مجموعه: 0
فایل ها: 12
2018 - Automation in Construction
زير مجموعه: 0
فایل ها: 9
2017 - Automation in Construction
زير مجموعه: 0
فایل ها: 2
2016 - Automation in Construction
زير مجموعه: 0
فایل ها: 3