مجموعه: Ocean & Coastal Management
تعداد زير مجموعه ها: 1
Screenshot_2020-09-30_Ocean_amp_Coastal_ManagementOcean & Coastal Management
زير مجموعه: 1
فایل ها: 0

 

 

زير مجموعه‌ها:
مشخصات ژورنال
زير مجموعه: 0
فایل ها: 0

 

نام ژورنال :

- گروه : عمران

- زیرگروه : عمران

- منتشر کننده :

Elsevier BV

Image

- کشور : بریتانیا

Image

نمایۀ ISI

نمایۀ ISI
___________________________________

مجموعۀ اصلی ژورنال در وب ساینس : 

   Science Citation Index Expanded

مجموعه های دیگر:
  Current Contents Engineering, Computing & Technology | Essential Science Indicators

IF (ایمپکت فاکتور) :  2.482  (2019)

نمایۀ اسکاپوس

نمایۀ اسکاپوس
___________________________________

SCImago Journal & Country Rank