تمامی ژورنالها و مقالات موجود در سایت ژورنالیزه که در حال حاضر شامل مقالات عمران و معماری می باشند، دارای نمایۀ آی اس آی یا اسکاپوس یا هر دو هستند. جهت یافتن مقالۀ مورد نظر خود از کلمات کلیدی مناسب (انگلیسی) استفاده نمایید. کلمات پیشنهادی که توسط جستجوگر ارائه می شود به شما در یافتن کلمات کلیدی مناسب کمک می کند.